Põhikiri

Virumaa Kunsti ja Käsitöö Seltsi Põhikiri

 

I.Nimetus, juhatuse asukoht

1.1 Virumaa Kunsti ja Käsitöö Selts (edaspidi selts) on vabatahtlik kasumit mittetaotlev organisatsioon

1.2 Seltsi ametlik nimetus on eesti keeles Virumaa Kunsti ja Käsitöö Selts, inglikeeles ?

1.3 Juhatuse aadress on Pikk 16; Rakvere 4430

1.4 Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Vabariigi Valitsuse otsustest, mittetulundusühingute ja nende liitude seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

 

II Asutamise aeg

2. Asutatud 27.04.1999

 

III Tegevuse eesmärgid ja nende saavutamise vahendid

3. Virumaa Kunsti ja Käsitöö Seltsi tegevuse eesmärgiks on:

3.1. rahvuslike kunsti- ja käsitöötraditsioonide järjepidevuse säilitamine, arendamine ja edendamine oma liikmete tegevuse kaudu;

3.2. esemelise rahvakunsti teadvustamine ja propageerimine loomemajanduses osalemise kaudu;

3.3. oskuste ja kvaliteedi tõstmine;

3.4. rahvusliku omapära säilitamine;

3.5. kunstnike, kultuuriloolaste, etnograafide ja käsitöömeistrite mõttejõu ja praktiliste ooskuste ühendamine rahvakunsti propageerimisel, viljelemisel ja loomemajanduse arendamisel.

4. Eesmärkide saavutamise vahendid on:

4.1 kunstnike, rahvakunstimeistrite- ja käsitööhuviliste koondamine;

4.2 infopanga loomine;

4.3 nõuandesüsteemi loomine, koolituste korraldamine tööks sobivaid õppeviise kasutades;

4.4 rahvakunsti propageerivate materjalide ja õppekirjanduse kirjastamine;

4.5 teabepäevade, näituste, messide, demonstratsioonide ja teiste rahvakunsti propageerivate ürituste korraldamine ja nendel osalemine;

4.6. koostöö riigi-, teadus- ja kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja üksikisikutega.

4.7.Arendada koostööd teiste maade samasihiliste organisatsioonidega.

 

IV Seltsi astumise, sellest lahkumise ning väljaarvamise tingimused ja kord.

5. Seltsi liikmeks võib astuda sooviavalduse alusel.

6. Seltsi liikmeks astumine ei ole vanuse ega rahvusega piiratud.

7. Seltsist väljaastumisel tuleb sellest juhatusele vähemalt kuu aega kirjalikult ette teatada.

8. Liiget, kes ei täida käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi, võib seltsi üldkoosolek juhatuse ettepanekul seltsi nimekirjast välja arvata.

9.Väljaastumise või väljaarvamise korral seltsile makstud summasid (k.a. liikmemaksu) ei tagastata.

 

V Liikmed, nende õigused ja kohustused.

10. Seltsi liikmeteks võivad olla juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad või vabatahtlikud füüsiliste isikute ühendused.

11. Seltsil on tegev- ja auliikmed.

12. Seltsi tegevliikmel on õigus;

12.1 valida ja olla valitud seltsi juhatusse;

12.2 esitada erupärimisi, avaldada arvamusi ja teha ettepanekuid seltsi juhatuse töö kohta;

12.3 osaleda komisjonide ja toimkondade tegevustes;

12.4 saada teavetkõigist seltsi tegevust puudutavatest küsimustest;

12.5 eelisõigus osaleda kõigil seltsi korraldatud üritustel ja saada võimalikke soodustusi.

13. Seltsi tegevliikmed on kohustatud juhinduma käesolevast põhikirjast ja tasuma liikmemaksu.

14. Tegevliikmed maksavad liikmemaksu, mille suuruse ja tasumise korra otsustab üldkoosolek igaks aastaks.

15. Auliikmed valitakse seltsi üldkoosoleku poolt.

16. Auliikmed on liikmemaksust vabad.

 

VI Seltsi struktuur, õigused ja kohustused.

17. Selts on juriidiliste isikute ja seltsingute ühendus.

18. Selts on juriidiline isik. Seltsil on oma eelarve ja arvelduskonto pangas.

19. Selts peab arvestust oma liikmete kohta.

20.Seltsil on õigus;

20.1. sõlmida lepinguid juriidiliste- ja üksikisikutega;

20.2.rakendada oma tegevuse kindlustamiseks palgalisi töötajaid;

20.3. omada vara;

20.4. anda välja stipendiume,preemiaid, toetusi;

20.5. sõlmida ostu-müügi lepinguid;

20.6. kirjastustegevuseks;

20.7.omandada, pantida ja võõrandada vallas-ja kinnisvara, teha seaduse poolt lubatud tehinguid, võtta endale kohustusi ning kohtu ees nõuda ja kosta.

 

VII Seltsi juhtorganite nimetused, moodustamise kord, pädevus ja volituste tähtaeg.

21. Seltsi kõrgemaiks juhtivaks organiks on üldkoosolek, mis kutsutakse juhatuse poolt kokku vähemalt üks kord aastas, millest teatatakse vähemalt kaks nädalat ette.

22. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 50%+1 liiget.

23. Üldkoosoleku ülesandeid võib täita üldkoosolekul valitud volikogu.

24. Volikogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 50%+1 volikogu liiget.

25. Volikogu käib koos vastavalt vajadusele.

26. Üldkoosolekul on õigus otsustada kõiki seltsi puudutavaid küsimusi, kuid tema ainupädevuses on;

26.1. seltsi juhatuse ja nende kandidaatide valimine;

26.2. seltsi aastaruande ja eelarve kinnitamine;

26.3. liikmemaksu suuruse määramine ja selle tasumise kord;

26.4. liikmete seltsist välja arvamise kord;

26.5. seltsi põhikirja muutmine ja täiendamine,

26.6. seltsi tegevuse lõpetamine.

27. Seltsi juhatus on 3 kuni 7 liikmeline ja valitakse üldkoosoleku poolt viieks ( 5) kalendriaastaks. Allkirjaõiguslik juhatus on 1-liikmeline.

27.1 Juhatuse liikme väljalangemisel asub tema asemele üldkoosolekul kõige enam hääli saanud kandidaat;

27.2 Ülesandeid jaotab juhatus oma liikmete vahel ise ja valib enda hulgast juhatuse esimehe.

28. Juhatuse pädevusse kuulub:

28.1 Seltsi esindamine ametiasutustes;

28.2 üldkoosoleku otsuste täitmine;

28.3 seltsi vara valitsemine;

28.4 jooksev asjaajamine ja muu tegevus üldkoosoleku poolt määratud piirides;

29. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt kaks (2 ) liiget.

30. Juhatusel on õigus küsimuste paremaks lahendamiseks moodustada eritoimkondi.

31. Juhatus on kohustatud aasta üldkoosolekul esitama järgmise aasta tegevuskava koos eelarvega.

32. Seltsi juhatuse esimees koordineerib juhatuse tegevust ja esindab seltsi juriidilistes ja finantsküsimustes.

 

VIII Vara tekkimise, kasutamise ja käsutamise kord.

33. Seltsi vara moodustub:

33.1. liikmemaksudest;

33.2. kursuste ja ringide tasust;

33.3. väljaannete kirjastamisest ja levitamisest, põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

33.4. varalistest annetustest ja eraldistest;

33.5. muudest tuludest, mis on vajalikud põhikirjalise tegevuse arendamiseks ja pole seadusega vastuolus;

34. Seltsi sissetulekute ja väljaminekute kohta peetakse raamatupidamise arvestust.

35. Seltsi varade käsutamiseks on volitused seltsi juhatusel.

 

IX Põhikirja muutmise ja täiendamise kord.

36. Seltsi põhikirja muutmiseks ja täiendamiseks on vajalik vähemalt 2/3 üldkoodolekul kohalolijate häältest.

37. Üldkoosolek peab vähemalt kolm seltsi juhatuse liiget alla kirjutama muudetud või täiendatud põhikirjale.

 

X Seltsi tegevuse reorganiseerimine ja lõpetamine.

38. Seltsi reorganiseerimine:

38.1. toimub üldkoosoleku või selleks volitusi omava juhatuse otsusel;

38.2. seltsi reorganiseerimise otsuses nimetatakse õigusjärglane, kellele lähevad seltsi õigused ja kohustused ning tehakse vastavad muudatused seltsi põhikirjas.

39. Seltsi tegevuse lõpetamine:

39.1 toimub üldkoosoleku või selle volitusi omava juhatuse otsuse alusel;

39.2 likvideerimiseks valitakse likvideerimiskomisjon ( vähemalt kolmeliikmeline) ja määratakse seltsi üldkoosoleku või juhatuse viimase koosoleku toimumise aeg, ühtlasi määratakse komisjoni volituste tähtaeg, mis ei või olla lühem kui kaks kuud;

39.3 toimub seltsi üldkoosoleku või juhatuse viimase koosoleku otsuse alusel, millega kinnitatakse ka likvideerimiskomisjoni tegevuse lõppakt.

40. Seltsi tegevuse lõppemisel läheb seltsi vara riigi või samalaadse mittetulundusühingu käsutusse.

 

Põhikirja II redaktsioon on vastu võetud Virumaa Kunsti ja Käsitöö Seltsi üldkoosolekul 11.01.2013